OBS:

Grunduddannelsen løber for sidste gang med holdstart 2021. Herefter vil Akupunkturuddannelsen med Overbygning (til den tid blot “Akupunkturuddannelsen”) være det eneste uddannelsesudbud hos AkupunkturAkademiet. Er du interesseret i Grunduddannelsen er det derfor nu du skal slå til 😉

Akupunkturuddannelse på AkupunkturAkademiet

Drømmer du om at arbejde med mennesker? Som akupunktør kommer du tæt på mennesker i mange forskellige livssituationer. På uddannelsen lærer du om det hele menneske i et akupunkturfagligt menneskesyn, hvor krop og psyke ses som gensidigt afhængige. Som færdiguddannet kan du arbejde med sygdomsforebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og behandling, som selvstændig med egen klinik eller som ansat f.eks. i hospitalsvæsenet, på hospice, på lægeklinikker, hos fysioterapeuter, kiropraktorer eller lignende.

Du får undervisning i anatomi, fysiologi, patologi, psykologi, kommunikation, patientsikkerhed og akupunkturfaglige temaer. I den kliniske praksis, vil du møde virkelighedens patienter, og træne dine færdigheder indenfor akupressur, akupunktur, guasha, cupping, moxa og andre af de redskaber, du erhverver dig undervejs i uddannelsen. Det er AkupunkturAkademiets mission at bidrage til at højne niveauet indenfor akupunkturfaget i Danmark, som er tættere på en blåstempling fra det autoriserede sundhedssystem end nogensinde.

Vi er stolte af at være den eneste uddannelsesinstitution i Danmark der udbyder en akupunkturuddannelse, der er svarende til en professionsbachelor. (Indplaceret på niveau 6 på Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring af Danmarks Akkrediteringsinstitution, se bevis her).

Skal jeg vælge Grunduddannelsen eller Overbygningen?

På AkupunkturAkademiet har vi valgt at bygge uddannelsen op i to forskellige niveauer.

 • Grunduddannelsen
  Indplaceret på Niveau 5 af Danmarks Akkrediteringsinstitution

  Grunduddannelsen lever op til alle de højeste krav i Danmark og Europa. Heriblandt de europæiske standarder udstukket af European Traditional Chinese Medicine Association (jf. Minimum Educational Criteria for Membership of the ETCMA ). Grunduddannelsen er endvidere niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution og indplaceret på niveau 5 på Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring. AkupunkturAkademiet var sammen med Nordisk Akupunkturuddannelse den første Akupunkturuddannelse i Danmark til at modtage sådan en vurdering.

  Med andre ord: Vælger du Grunduddannelsen, vil du som færdiguddannet akupunktør have et solidt fagligt fundament for dit virke som RAB-godkendt akupunktør!

 

 • Overbygningen
  Indplaceret på Niveau 6 af Danmarks Akkrediteringsinstitution

  Overbygningen skal ses som en udvidelse af Grunduddannelsen, og den lever derfor naturligvis også op til de strengeste krav i Danmark og Europa. På overbygningen vil du opnå en langt højere grad af specialisering. Du vil have fri adgang til supervision i elevklinikken, samt have undervisning på et mere avanceret niveau indenfor en række fagområder, metoder og patientgrupper. Det afsluttende afgangsprojekt er på overbygningen langt mere omfattende, og ofte oplever vi, at det er her du som studerende virkelig bliver klædt på til arbejdet som akupunktør med speciale i netop dit interessefelt.

  På Overbygningen vil du også modtage undervisning i, hvordan du får lavet en god forretning med din nye uddannelse. Det kan vise sig at være det allervigtigste – især hvis du ikke har været selvstændig eller behandler før. Af samme grund anbefaler vi Overbygningen for dig, der kommer fra en helt anden branche og står overfor et 100% karriereskifte.

 

Det er forskelligt fra årgang til årgang, hvor mange af vores studerende der vælger den ene eller den anden uddannelse. Lige nu er det ca. 50/50. Du kan altid tage en beslutning om at udvide med overbygningen, hvis du i første omgang har valgt at tilmelde dig Grunduddannelsen. Den samlede arbejdsbelastning er naturligvis større på overbygningen, idet begge uddannelser har en varighed på 3 år.

Akupunktur som fag i Danmark

Akupunktur er et fag, der i stigende grad møder anerkendelse i den vestlige verden, i takt med at der forskes mere og mere på området, og der generelt er større interesse for fag, der ser på krop og psyke som en helhed. Faktisk har mere end en fjerdedel af Danmarks voksne befolkning benyttet sig af akupunktur, og tallet er markant stigende. Mange ved ikke, at de fleste sygeforsikringer faktisk giver tilskud eller helt dækker akupunkturbehandlinger, og at sundhedsstyrelsen anbefaler akupunktur som et af valgene til f.eks. akut opståede nakkesmerter.

Ikke en beskyttet titel

I Danmark er titlen “akupunktør” ikke en beskyttet titel og alle kan derfor kalde sig akupunktør uanset uddannelsesmæssig baggrund. Dette er vigtigt at vide, både som uddannelsesinteresseret, som samarbejdspartner og som patient. At arbejde med nåle kræver en lang og fagligt velfunderet uddannelse, hvor man først og fremmest lærer håndværket og forstår, hvornår akupunktur er en god og relevant behandlingsform, og hvornår patienten skal henvises videre, f.eks. til egen læge.

Hvordan sikres det faglige niveau så?

Registreret Alternativ Behandler (RAB) er en registreringsordning, der gør det nemt for patienten at finde en behandler med en række faglige og uddannelsesmæssige minimumskrav. For patienten betyder behandlerens RAB-godkendelse at den ydelse, der tilbydes ofte kan leveres med tilskud, f.eks. fra Sygesikringen Danmark, eller helt gratis fra en lang række sundhedsforsikringer.  Det er den brancheforening, akupunktøren søger optagelse i, der varetager RAB-registreringen. En uddannelse kan altså ikke i sig selv være ”RAB-godkendt” – det er dig som behandler, der bliver det. Efter endt uddannelse hos os, kan du søge optagelse i de fleste brancheforeninger med akupunktur som behandlingsform og dermed opnå RAB-godkendelse og momsfritagelse i din klinik. RAB-kravene er desuden stort set de samme som kravene for moms-fritagelse.

Er AkupunkturAkademiets uddannelse en bachelor?

Nej – at titlen ikke er beskyttet, betyder også, at man i Danmark ikke kan få en gradsgivende akupunkturuddannelse, som man kan i en række andre europæiske lande. Det tætteste vi for nuværende kommer på en grad, er landets niveauvurderede akupunkturuddannelser, der er blevet professionelt vurderet af uvildige faglige eksperter, udpeget af Akkrediteringsinstitutionen. Vurderingen fortæller noget om niveauet – altså er AkupunkturAkademiets uddannelse vurderet til at være på niveau med en professions- eller universitetsbachelor, men man har ikke ret til titlen bachelor efter endt uddannelse, idét uddannelsen ikke er offentligt anerkendt i Danmark.

Det betyder også at der i Danmark ikke findes uddannelser, der berettiger til titlen ”master”, selvom mange reklamerer hermed: Betegnelsen ”master” er beskyttet og forbeholdt personer, der har taget en højere videregående masteruddannelse (svarende til en kandidatgrad) på et universitet. Du kan se en liste over godkendte masteruddannelser her.

Jobmuligheder som færdiguddannet akupunktør

Mange kommende akupunktører går med drømmen om at starte egen klinik – evt. i kombination med det fag, de har i forvejen. Nogen starter småt med en klinik i baghaven, andre drømmer om at indgå i et tværfagligt samarbejde i et klinikfælleskab, og andre igen bliver ansat hos f.eks. kiropraktorer, fysioterapeuter, psykoterapeuter, jordemødre, i lægeklinikker eller på privathospitaler. Mulighederne er mange, og beskæftigelsen blandt vores færdiguddannede er høj. Uanset hvad dit udgangspunkt er, og hvilke mål du har for fremtiden, kan du søge støtte og vejledning hos os – også efter endt uddannelse. 

Samarbejdet med det autoriserede sundhedssystem

På AkupunkturAkademiet ser vi akupunktur som en komplementær behandlingsform, der forudsætter et godt samarbejde og en god forståelse for den øvrige behandling, patienten modtager i vores autoriserede sundhedssystem. Vi mener, at akupunkturen er et stærkt fag, der kan lindre og afhjælpe en lang række lidelser og vi stræber samtidig efter at vi, og vores studerende, er ydmyge overfor fagets begrænsninger og kan indgå samarbejder på tværs af fag. Vi lægger vægt på at finde kompetente undervisere fra både ind- og udland, der er særligt specialiserede i netop det, de underviser i: Det kan være læger, jordemødre, fysioterapeuter, kostspecialister osv. Vi lægger ligeledes vægt på, at du som studerende er opdateret med den nyeste forskning, som ofte er med til at bygge bro mellem den østlige og den vestlige medicinske tankegang, og bidrager til det fælles sprog, der gør akupunkturen til et seriøst og anerkendelsesværdigt fag, som kan og bør integreres i vores sundhedssystem. 

Adgangskrav  

Som ansøger på AkupunkturAkademiets uddannelser skal du have gennemført en grundlæggende uddannelse svarende til minimum en erhvervsfaglig grunduddannelse eller gymnasial uddannelse. Det er muligt at dispensere for ovenstående krav efter en konkret kompetencevurdering. Når du har besluttet dig for at søge ind på Akupunkturuddannelsen, skal du udfylde og indsende en skriftlig ansøgning, vedhæftet dokumentation, hvorefter du hurtigst muligt, og senest 14 dage herefter, bliver inviteret til optagelsessamtale. 
 

Merit 

Måske har du nogle af de fag, der indgår i akupunkturuddannelsen, og tænker på om du kan få merit? Det er muligt at få merit for nogle fag hos os, hvis du i forvejen har fagene i forbindelse med en tidligere uddannelse, og de lever op til de gældende krav. Du skal dog være opmærksom på at nogle af fagene, som f.eks. sundhedspsykologi, flettes ind som en del af undervisningen
, og er tilrettelagt med en særlig akupunkturfaglig vinkel. Hvis du tidligere har gået på en anden akupunkturuddannelse, eller har taget en uddannelse i et andet land, kan der også gives merit ud fra en vurdering af dit faglige niveau. Det kan også være at du som massør, fysioterapeut eller lignende, har taget kurser på AkupunkturAkademiet, som indgår i uddannelsen. Her vil der også være mulighed for at få merit. Mange af vores ansøgere har i forvejen en sundhedsfaglig uddannelseog har herigennem allerede haft de medicinske fag. Såfremt der foreligger dokumentation herfor og fagene lever op til de gældende krav, vil dette naturligvis være meritgivende.  

 

Vi anbefaler 

Tager du uddannelsen ved siden af et fuldtidsarbejde anbefaler vi, at du starter på (og evt. afslutter) de medicinske fag inden uddannelsesstart, for at lette din arbejdsbyrde undervejs i uddannelsen.  

Uddannelsens opbygning*

Grunduddannelsen i Akupunktur er en 3-årig deltidstidsuddannelse med et omfang på 140 ECTS fordelt over 6 semestre. Uddannelsen består af 1.301 undervisningstimer, hvoraf klinisk praksis delen udgør 468 timer. Den samlede arbejdsbelastning inklusive forberedelse er på 3.903 timer. Grunduddannelsen lever op til kravene for RAB-godkendelse og moms-fritagelse (se beskrivelse nederst på siden).

Weekend- eller daghold

Grunduddannelsen består af 101 uddannelsesdage (fremmødeundervisning, herudover forberedelse, prøver, afleveringer, logbog osv.) samt 5 dages E-learning, 5 prøvedage og 40 dages fremmødeundervisning i de medicinske fag –  alt sammen inkluderet i studieafgiften. Du kan enten vælge at gå på weekend- eller daghold. På weekendholdet har du undervisning hver tredje eller fjerde weekend, mens du på dagholdet har undervisning på en fast ugedag hver uge samt ca. to weekender i løbet af et semester. På AkupunkturAkademiet har vi 6 hold igang samtidig, hvilket betyder at vi kan tilbyde en stor fleksibilitet, som sikrer dig din undervisning. Hverdagsholdet med holdstart september 2021 vil have undervisning om tirsdagen. Ønsker du at hoppe ind på det hold der startede i september 2020, er du velkommen til at kontakte os. Der er både weekendhold og hverdagshold om onsdagen. 

*Den beskrevne opbygning er for Grunduddannelsen med holdstart september 2021.

RAB-godkendelse og Moms-fritagelse

På AkupunkturAkademiets Grunduddannelse får du alle de fag du behøver, for at blive RAB-godkendt. Det vil sige at uddannelsen udover de mange timer i den primære behandlingsform (akupunktur) indbefatter følgende fag:

 • 200 timers anatomi og fysiologi
 • 100 timers patologi (sygdomslære)
 • 50 timers psykologi
 • 50 timers introduktion til andre alternative behandlingsformer
 • 10 timers klinikdrift   

Valg af forening

Det er den forening, du søger optagelse i efter endt uddannelse, som RAB-godkender dig på baggrund af dit uddannelsesniveau og brancheforeningens individuelle krav. Under uddannelsen vil vi råde dig til at søge studentermedlemsskab – det er billigt eller gratis – og på den måde kan du lære foreningens værdier at kende, inden du træffer den endelige beslutning. Efter endt uddannelse på Grunduddannelsen lever du op til kravene for optagelse i følgende foreninger:

Pris

100.000,-

Eller afdragsordning: Månedlige afdrag af 3.000,- over uddannelsens 3 år (36 måneder). Vælger du at betale uddannelsen gennem en afdragsordning, lægges et depositum på 9.500,- som tilbagebetales ved endt uddannelse.

Du sparer 8.000,- ved at betale med det samme.

Har du i forvejen de medicinske fag, trækkes 10.000,- fra uddannelsens pris.

Prisen dækker

 • Al undervisning
  Uddannelsens pris dækker over samtlige undervisningstimer. Grunduddannelsen består af 1.301 undervisningstimer (heraf 468 timers klinisk praksis). Undervisningen i anatomi, fysiologi, patologi og farmakologi (300 timer) er inkluderet i prisen. 
 • Studiebøger og undervisningsmateriale
  Obligatoriske studiebøger og undervisningsmateriale er inkluderet i uddannelsens pris. De obligatoriske studiebøger på Overbygningen består af Peter Deadmans og Mazin Al-Khafajis ”A Manual of Acupuncture”, Nigel Chings ”Akupunkturens Grundprincipper”, ”Kunsten at Diagnosticere med Kinesisk Medicin” og ”Akupunktur og Sygdomsbehandling” samt Bent Falks ”At være der, hvor du er”. Desuden dækkes uddannelsens undervisningsmateriale, som bl.a. består af en logbog til journalføring af patienter, AkupunkturAkademiets egen arbejdsbog, som indeholder illustrationer af de væsentligste principper og punkter samt kompendier og handouts til en lang række af undervisningens temaer, bl.a.: Auriculoterapi, tuina, armakupressur, puls- og tungediagnose, gua sha og cupping. Så snart du har meldt dig til, vil du få udleveret de første bøger, så du kan komme i gang med at dykke ned i dit kommende fag!
 • Prøve- og eksamensgebyrer
  Uddannelsens pris dækker alle prøve- og eksamensgebyrer. Skal du til prøve flere gange, afholder du selv udgifterne hertil.
 • Nåle og behandlerudstyr
  Mens du er under uddannelse, kan du låne AkupunkturAkademiets behandlerudstyr. Udgifter til nåle, sprit, olier og lignende i elevklinikken og den kliniske undervisning afholdes af skolen.
 • Lån af lokaler
  AkupunkturAkademiets studerende kan frit låne skolens kliniklokaler til elevbehandlinger, og kommer man langvejsfra er der mulighed for overnatning på skolen, så dette ikke bliver en merudgift. Der er køkkenfaciliteter, toilet og bad på stedet.
 • Studiekort
  Du vil også få udleveret et studiekort med rabat til over 200 butikker og caféer.

Bruttolønsordningen

Du kan aftale med din arbejdsgiver at få en del af lønnen i form af et gode via den såkaldte bruttolønsordning. Indvilger din arbejdsgiver i at betale din uddannelse, som til gengæld modregnes din bruttoløn, kan du således betale uddannelsen inden der trækkes skat af din løn. På den måde kan du spare en betydelig del af uddannelsens pris. Læs mere om bruttolønsordningen her.

Kommende informationsmøder: