Overvejer du at tage en Akupunkturuddannelse? Informationsmøde d. 3. november kl 19:00

Tirsdag d. 3. november kl. 19:00 holder vi informationsmøde om Akupunkturuddannelsen på AkupunkturAkademiet. Her vil du bl.a. høre mere om uddannelsen som helhed, høre mere om de to uddannelsesniveauer, møde nogle af dine (måske) kommende medstuderende, møde en af dine hovedundervisere og have lærebøgerne i hænderne. Det er ganske uforpligtende. Læs mere og tilmeld dig her.

 

Akupunkturuddannelse på AkupunkturAkademiet

Drømmer du om at arbejde med mennesker? Som akupunktør kommer du tæt på mennesker i mange forskellige livssituationer. På uddannelsen lærer du om det hele menneske i et akupunkturfagligt menneskesyn, hvor krop og psyke ses som gensidigt afhængige. Som færdiguddannet kan du arbejde med sygdomsforebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og behandling, som selvstændig med egen klinik eller som ansat f.eks. i hospitalsvæsenet, på hospice, på lægeklinikker, hos fysioterapeuter, kiropraktorer eller lignende.

Du får undervisning i anatomi, fysiologi, patologi, psykologi, kommunikation, patientsikkerhed og akupunkturfaglige temaer. I den kliniske praksis, vil du møde virkelighedens patienter, og træne dine færdigheder indenfor akupressur, akupunktur, guasha, cupping, moxa og andre af de redskaber, du erhverver dig undervejs i uddannelsen. Det er AkupunkturAkademiets mission at bidrage til at højne niveauet indenfor akupunkturfaget i Danmark, som er tættere på en blåstempling fra det autoriserede sundhedssystem end nogensinde. 

Skal jeg vælge Grunduddannelsen eller Overbygningen?

På AkupunkturAkademiet har vi valgt at bygge uddannelsen op i to forskellige niveauer. Grunduddannelsen lever op til alle de højeste krav. Heriblandt Praktiserende Akupunktørers uddannelseskrav (jf. studieordningen) og de europæiske standarder udstukket af European Traditional Chinese Medicine Association (jf. Minimum Educational Criteria for Membership of the ETCMA ). Grunduddannelsen er endvidere niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution og indplaceret på niveau 5 på Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring. En vurdering som kun én anden akupunkturuddannelse i Danmark har fået: Nordisk Akupunkturuddannelse.

Med andre ord: Vælger du Grunduddannelsen, vil du som færdiguddannet akupunktør have et solidt fagligt fundament for dit virke som RAB-godkendt akupunktør!

Overbygningen skal ses som en udvidelse af Grunduddannelsen, og den lever derfor naturligvis også op til de strengeste krav i Danmark og Europa. På overbygningen vil du opnå en langt højere grad af specialisering. Du vil have fri adgang til supervision i elevklinikken, samt have undervisning på et mere avanceret niveau indenfor en række fagområder, metoder og patientgrupper. Det afsluttende afgangsprojekt er på overbygningen langt mere omfattende, og ofte oplever vi, at det er her du som studerende virkelig bliver klædt på til arbejdet som akupunktør med speciale i netop dit interessefelt.

På Overbygningen vil du også modtage undervisning i, hvordan du får lavet en god forretning med din nye uddannelse. Det kan vise sig at være det allervigtigste – især hvis du ikke har været selvstændig eller behandler før. Af samme grund anbefaler vi Overbygningen for dig, der kommer fra en helt anden branche og står overfor et 100% karriereskifte.

Det er forskelligt fra årgang til årgang, hvor mange af vores studerende der vælger den ene eller den anden uddannelse. Lige nu er det ca. 50/50. Du kan altid tage en beslutning om at udvide med overbygningen, hvis du i første omgang har valgt at tilmelde dig Grunduddannelsen. Den samlede arbejdsbelastning er naturligvis større på overbygningen, idet begge uddannelser har en varighed på 3 år.

Akupunktur som fag i Danmark

Akupunktur er et fag, der i stigende grad møder anerkendelse i den vestlige verden, i takt med at der forskes mere og mere på området, og der generelt er større interesse for fag, der ser på krop og psyke som en helhed. Faktisk har mere end en fjerdedel af Danmarks voksne befolkning benyttet sig af akupunktur, og tallet er markant stigende. Mange ved ikke, at de fleste sygeforsikringer faktisk giver tilskud eller helt dækker akupunkturbehandlinger, og at sundhedsstyrelsen anbefaler akupunktur som en af førstevalgene til f.eks. akut opståede nakkesmerter.

Ikke en beskyttet titel

I Danmark er titlen “akupunktør” ikke en beskyttet titel og alle kan derfor kalde sig akupunktør uanset uddannelsesmæssig baggrund. Dette er vigtigt at vide, både som uddannelsesinteresseret og særligt som patient. At arbejde med nåle kræver naturligvis en lang og fagligt velfunderet uddannelse, hvor man først og fremmest lærer håndværket og forstår, hvornår akupunktur er en god og relevant behandlingsform, og hvornår patienten skal henvises videre, f.eks. til egen læge.

Hvordan sikres det faglige niveau så?

Registreret Alternativ Behandler (RAB) er en registreringsordning, der gør det nemt for patienten at finde en behandler med en række faglige og uddannelsesmæssige minimumskrav. For behandleren betyder en RAB-godkendelse at den ydelse, der tilbydes kan blive moms-fritaget. Det er den brancheforening, akupunktøren søger optagelse i, der varetager RAB-registreringen. Efter endt uddannelse hos os, kan du søge optagelse i de fleste brancheforeninger med akupunktur som behandlingsform, heriblandt Danmarks største brancheforening for akupunktører (Praktiserende Akupunktører (PA), der har de højeste faglige og uddannelsesmæssige krav til deres medlemmer. PA lever op til de europæiske standarder, som er udstukket af European Traditional Chinese Medicine Association (ETCMA)

Niveauvurdering af Danmarks Akkrediteringsinstitution

AkupunkturAkademiets grunduddannelse er desuden niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution som den første akupunkturuddannelse i Danmark sammen med Nordisk Akupunkturuddannelse, beliggende Bagsværd. Grunduddannelsen er blevet indplaceret på niveau 5 på den ”Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring” – ét trin under bacheloren, som ligger på niveau 6. Akupunkturuddannelsen med Overbygning er på endnu højere niveau hvad angår uddannelseskrav, omfang og fagligt niveau.

Jobmuligheder som færdiguddannet akupunktør

Mange kommende akupunktører går med drømmen om at starte egen klinik – evt. i kombination med det fag, de har i forvejen. Nogen starter småt med en klinik i baghaven, andre drømmer om at indgå i et tværfagligt samarbejde i et klinikfælleskab, og andre igen bliver ansat hos f.eks. kiropraktorer, fysioterapeuter, psykoterapeuter, jordemødre, i lægeklinikker eller på privathospitaler. Mulighederne er mange, og beskæftigelsen blandt vores færdiguddannede er høj. Uanset hvad dit udgangspunkt er, og hvilke mål du har for fremtiden, kan du søge støtte og vejledning hos os – også efter endt uddannelse. 

Samarbejdet med det autoriserede sundhedssystem

På AkupunkturAkademiet ser vi akupunktur som en komplementær behandlingsform, der forudsætter et godt samarbejde og en god forståelse for den øvrige behandling, patienten modtager i vores autoriserede sundhedssystem. Vi mener, at akupunkturen er et stærkt fag, der kan lindre og afhjælpe en lang række lidelser og vi stræber samtidig efter at vi, og vores studerende, er ydmyge overfor fagets begrænsninger og kan indgå samarbejder på tværs af fag. Vi lægger vægt på at finde kompetente undervisere fra både ind- og udland, der er særligt specialiserede i netop det, de underviser i: Det kan være læger, jordemødre, fysioterapeuter, kostspecialister osv. Vi lægger ligeledes vægt på, at du som studerende er opdateret med den nyeste forskning, som ofte er med til at bygge bro mellem den østlige og den vestlige tankegang, og bidrager til det fælles sprog, der gør akupunkturen til et seriøst og anerkendelsesværdigt fag, som kan og bør integreres i vores sundhedssystem. 

Adgangskrav  

Som ansøger på AkupunkturAkademiets uddannelser skal du have gennemført en grundlæggende uddannelse svarende til minimum en erhvervsfaglig grunduddannelse eller gymnasial uddannelse. Det er muligt at dispensere for ovenstående krav efter en konkret kompetencevurdering. Når du har besluttet dig for at søge ind på Akupunkturuddannelsen, skal du udfylde og indsende en skriftlig ansøgning, vedhæftet dokumentation, hvorefter du hurtigst muligt, og senest 14 dage herefter, bliver inviteret til optagelsessamtale. 
 

Merit 

Måske har du nogle af de fag, der indgår i akupunkturuddannelsen, og tænker på om du kan få merit? Det er muligt at få merit for nogle fag hos os, hvis du i forvejen har fagene i forbindelse med en tidligere uddannelse, og de lever op til de gældende krav. Du skal dog være opmærksom på at nogle af fagene, som f.eks. sundhedspsykologi, flettes ind som en del af undervisningen
, og er tilrettelagt med en særlig akupunkturfaglig vinkel. Hvis du tidligere har gået på en anden akupunkturuddannelse, eller har taget en uddannelse i et andet land, kan der også gives merit ud fra en vurdering af dit faglige niveau. Det kan også være at du som massør, fysioterapeut eller lignende, har taget kurser på AkupunkturAkademiet, som indgår i uddannelsen. Her vil der også være mulighed for at få merit. Mange af vores ansøgere har i forvejen en sundhedsfaglig uddannelseog har herigennem allerede haft de medicinske fag. Såfremt der foreligger dokumentation herfor og fagene lever op til de gældende krav, vil dette naturligvis være meritgivende.  

 

Vi anbefaler 

Tager du uddannelsen ved siden af et fuldtidsarbejde anbefaler vi, at du starter på (og evt. afslutter) de medicinske fag inden uddannelsesstart, for at lette din arbejdsbyrde undervejs i uddannelsen.  

Uddannelsens opbygning*

Akupunkturuddannelsen med Overbygning er en 3-årig fuldtidsuddannelse med et omfang på 180 ECTS fordelt over 6 semestre. Uddannelsen består af 1.697 undervisningstimer, hvoraf klinisk praksis delen udgør 660 timer. Den samlede arbejdsbelastning inklusive forberedelse er på 5.091 timer. I studiediagrammet nedenfor kan du se semestrenes opbygning i fagspor. 

Weekend- eller daghold

Uddannelsen med overbygning består af ca. 150 uddannelsesdage (fremmødeundervisning, herudover skal tillægges forberedelse, prøver, afleveringer, logbog osv.) samt 6 dages E-learning, 5 prøvedage og 40 dages fremmødeundervisning i de medicinske fag –  alt sammen inkluderet i studieafgiften.. Du kan enten vælge at gå på weekend- eller daghold. På weekendholdet har du undervisning hver tredje eller fjerde weekend, mens du på dagholdet har undervisning på en fast ugedag hver uge samt ca. to weekender i løbet af et semester. På AkupunkturAkademiet har vi 6 hold igang samtidig, hvilket betyder at vi kan tilbyde en stor fleksibilitet, som sikrer dig din undervisning. 

Semesterbeskrivelser

Følgende er korte beskrivelser af semestrenes indhold. Dybdegående beskrivelser af fagsporenes indhold og læringsmål kan du finde i Studieordningen for Akupunkturuddannelsen med Overbygning, som du vil få udleveret til informationsmødet. I studieordningen kan du også finde beskrivelser af uddannelsens formål, arbejdsmetoder, meritter, prøver, prøvevilkår og lignende.  Her vil du også få en timeoversigt over fagtemaerne for hver enkelt undervisningsdag på de forskellige semestre. Vær opmærksom på at undervisningsdagene ikke nødvendigvis kommer i den opstillede rækkefølge – her henviser vi til den aktuelle timeplan for netop dit hold. 

 1. semester

  Semestrets temaer fungerer som en introduktion til akupunkturprofessionens fag- og arbejdsområder med afsæt i fagets teoretiske, metodiske og værdimæssige grundlag. Der lægges vægt på udviklingen og anvendelsen af grundlæggende teoretiske og praktiske færdigheder med særligt fokus på meridian- og punktlære, samt akupressur- og massageteknikker. På det medicinske fagspor er der fokus på cellelære, nervesystem og bevægeapparat.

 2. semester

  Semestrets fagspor retter sig mod at danne forståelse for sygdomssammenhænge og kunne identificere og sammensætte symptomer og tegn til en relevant diagnose. Fokus er på anvendelsen af diagnostiske modeller og metoder med vægt på palpering, observation og spørgeteknik. Den studerende lærer at udarbejde en behandlingsstrategi på baggrund af diagnosen og vil træne det diagnostiske interview samt basale behandlingsfærdigheder. I det medicinske fagspor er der fokus på at etablere kendskab til og forstå udvalgt anatomi, fysiologi og patologi relateret til fordøjelsessystem, nyrer og urinveje samt hormonsystem, kønsorganer og reproduktion.

 3. semester

  Semestret orienterer sig mod at udvikle kommunikative færdigheder i kontakt med patient, pårørende og andre sundhedsfaglige parter. Der er fokus på at sikre patientens sikkerhed i akupunkturbehandlingen og handle korrekt ved utilsigtede hændelser. Et dybdegående punkt- og meridiankendskab oparbejdes i 3. semester og den studerende vil, sammen med undervisningen i udvidede behandlingsformer, have etableret et solidt, bredt fundament for de mere behandlingsrettede fagspor i de kommende semestre. De udvidede behandlingsteknikker består bl.a. af cuppingterapi, guasha, moxa og el-akupunktur. På det medicinske fagspor etablerer den studerende kendskab til hjerte, kredsløb, lunger og immunforsvar iht. anatomi, fysiologi og patologi.

 4. semester

  Semestrets fagspor orienterer sig mod at forstå de mulige årsagssammenhænge bag udvalgte vestlig medicinske diagnoser, herunder udvalgte smertelidelser, luftvejslidelser, gynækologiske lidelser, fordøjelsesproblematikker, urinvejsproblematikker og mentale/emotionelle ubalancer. Fokus er på at kunne udarbejde en effektiv behandlingsstrategi for og behandle disse lidelser. På fagsporet kostlære og urtemedicin, vil den studerende blive bekendt med at give kostråd begrundet i patientens diagnose samt at fremstille og anvende urteplastre, moxacigarer, linementer og tinkturer. På 4. semester vælger den studerende et tilvalg efter eget ønske. Her kan man bl.a. specialisere sig i Qi Gong, Master Tungs Akupunktur, Skalpakupunktur eller lignende.

 5. semester

  På 5. semester avanceres den studerendes færdigheder indenfor behandlingen af specifikke lidelser. Der er fokus på særlige hensyn, sikkerhedsforanstaltninger og strategier for specifikke patientgrupper, herunder børn, ældre, gravide og barselskvinder samt patienter med lidelser eller medicinindtag, der kræver særlige forholdsregler. Der er ligeledes fokus på kommunikationen med patient og pårørende og en forståelse for patientens livssituation og dennes indvirkning på diagnose og valg af behandling. Et kendskab til videnskabsteori og forskningsmetode i 4. fagspor, indfører den studerende i akupunkturfagets styrker og svagheder, og giver et videnskabeligt fundament for kommunikationen med andre sundhedsprofessionelle. Desuden er der fokus på akupunktur som fag i Danmark og resten af verden, hvor den studerende vil opbygge et kendskab til sit fagfelt. I fagsporet ’udvidede behandlingsteknikker’ indføres den studerende i den franske øreakupunktur samt Klassisk Kinesisk Medicinske teknikker.

 6. semester

  Fagsporene på 6. semester er orienteret mod at den studerende opbygger en professionsidentitet og bliver forberedt på virket som akupunktør. Der er fokus på selvstændige længerevarende behandlingsforløb under supervision. Afgangsprojektet tager udgangspunkt i en problemstilling udarbejdet på baggrund af den studerendes interessefelt, og kan virke som en trædesten for den studerendes opbyggelse af fagidentitet og dannelse af kundegrundlag. Der undervises i virksomhedsdrift, start-up, markedsføring og kommunikation. Afgangsprojektet udmunder i en skriftlig projektrapport samt en mundtlig forsvaring. Herefter foreligger en offentlig præsentation.

*Den beskrevne opbygning er for Akupunkturuddannelsen med Overbygning med holdstart september 2021.

Pris

130.000,-

Eller afdragsordning: Månedlige afdrag af 3.850,- over uddannelsens 3 år (36 måneder). Vælger du at betale uddannelsen gennem en afdragsordning, lægges et depositum på 9.500,- som tilbagebetales ved endt uddannelse.

Du sparer 8.600,- ved at betale med det samme.

Har du i forvejen de medicinske fag, trækkes 10.000,- fra uddannelsens pris.

Prisen dækker

 • Al undervisning
  Uddannelsens pris dækker over samtlige undervisningstimer. Overbygningen består af 1.671 undervisningstimer (heraf 640 timers klinisk praksis). Undervisningen i anatomi, fysiologi, patologi og farmakologi (300 timer) er inkluderet i prisen. 
 • Studiebøger og undervisningsmateriale
  Obligatoriske studiebøger og undervisningsmateriale er inkluderet i uddannelsens pris. De obligatoriske studiebøger på Overbygningen består af Peter Deadmans og Mazin Al-Khafajis ”A Manual of Acupuncture”, Nigel Chings ”Akupunkturens Grundprincipper”, ”Kunsten at Diagnosticere med Kinesisk Medicin” og ”Akupunktur og Sygdomsbehandling”, Bent Falks ”At være der, hvor du er” samt Giovanni Maciocias “The Foundations of Chinese Medicine”. Desuden dækkes uddannelsens undervisningsmateriale, som bl.a. består af en logbog til journalføring af patienter, AkupunkturAkademiets egen arbejdsbog, som indeholder illustrationer af de væsentligste principper og punkter samt kompendier og handouts til en lang række af undervisningens temaer, bl.a.: Auriculoterapi, tuina, armakupressur, puls- og tungediagnose, gua sha og cupping. Så snart du har meldt dig til, vil du få udleveret de første bøger, så du kan komme i gang med at dykke ned i dit kommende fag!
 • Prøve- og eksamensgebyrer
  Uddannelsens pris dækker alle prøve- og eksamensgebyrer. Skal du til prøve flere gange, afholder du selv udgifterne hertil.
 • Nåle og behandlerudstyr
  Mens du er under uddannelse, kan du låne AkupunkturAkademiets behandlerudstyr. Udgifter til nåle, sprit, olier og lignende i elevklinikken og den kliniske undervisning afholdes af skolen.
 • Lån af lokaler
  AkupunkturAkademiets studerende kan frit låne skolens kliniklokaler til elevbehandlinger, og kommer man langvejsfra er der mulighed for overnatning på skolen, så dette ikke bliver en merudgift. Der er køkkenfaciliteter, toilet og bad på stedet.
 • Studiekort
  Du vil også få udleveret et studiekort med rabat til over 200 butikker og caféer.

Bruttolønsordningen

Du kan aftale med din arbejdsgiver at få en del af lønnen i form af et gode via den såkaldte bruttolønsordning. Indvilger din arbejdsgiver i at betale din uddannelse, som til gengæld modregnes din bruttoløn, kan du således betale uddannelsen inden der trækkes skat af din løn. På den måde kan du spare en betydelig del af uddannelsens pris. Læs mere om bruttolønsordningen her.