Næste holdstart

Januar 2024

Undervisningens tilrettelæggelse

Uddannelsen består af 6 semestre af et halvt års varighed

Til januar 2024 starter vi weekendhold med undervisning ca. hver anden eller tredje weekend. 

Pris

120.000,-

Book et møde med vores uddannelsesansvarlige

Klik her og book et møde med vores uddannelsesansvarlige, Camilla Gliemann. Mødet kan foregå online, telefonisk eller som besøg på skolen, hvor du har mulighed for at se vores lokaler, møde nuværende studerende og mærke stemningen.

Supplerende uddannelse

Hvis du allerede har en akupunkturuddannelse på RAB-niveau eller fra en anden niveauvurderet skole, er det muligt at supplere din uddannelse op til bachelorniveau på AkupunkturAkademiet. Læs mere om den mulighed her.

Uddannelsens opbygning

Akupunkturuddannelsen  er en 3-årig suddannelse med et omfang på 180 ECTS fordelt over 6 semestre. Uddannelsen består af 1.697 undervisningstimer, hvoraf klinisk praksis udgør 660 timer. Den samlede arbejdsbelastning inklusive forberedelse er på 5.091 timer. I studiediagrammet nedenfor kan du se semestrenes opbygning i fagspor. Akupunkturuddannelsen med Overbygning lever op til kravene for RAB-godkendelse og moms-fritagelse (se beskrivelse nederst på siden).

Weekend- eller daghold

Uddannelsen med overbygning består af ca. 150 uddannelsesdage (fremmødeundervisning, herudover skal tillægges forberedelse, prøver, afleveringer, logbog osv.) samt 6 dages E-learning, 5 prøvedage og 40 dages fremmødeundervisning i de medicinske fag (de medicinske fag er et tilkøb. Du får 10% rabat som studerende på AkupunkturAkademiet) –  ellers alt sammen inkluderet i studieafgiften. Du kan enten vælge at gå på weekend- eller daghold. På weekendholdet har du undervisning hver tredje eller fjerde weekend samt webinarer om aftenen, mens du på dagholdet har undervisning på en fast ugedag hver uge samt ca. to weekender i løbet af et semester. På AkupunkturAkademiet har vi typisk 6 hold igang samtidig, hvilket betyder at vi kan tilbyde en stor fleksibilitet, som sikrer dig din undervisning. 

Semesterbeskrivelser

Følgende er korte beskrivelser af semestrenes indhold. Dybdegående beskrivelser af fagsporernes indhold og læringsmål kan du finde i Studieordningen for Akupunkturuddannelsen, som du vil få udleveret til informationsmødet. I studieordningen kan du også finde beskrivelser af uddannelsens formål, arbejdsmetoder, meritter, prøver, prøvevilkår og lignende.  Her vil du også få en timeoversigt over fagtemaerne for hver enkelt undervisningsdag på de forskellige semestre. Vær opmærksom på at undervisningsdagene ikke nødvendigvis kommer i den opstillede rækkefølge – her henviser vi til den aktuelle timeplan for netop dit hold. 

 1. semester

  Semestrets temaer fungerer som en introduktion til akupunkturprofessionens fag- og arbejdsområder med afsæt i fagets teoretiske, metodiske og værdimæssige grundlag. Der lægges vægt på udviklingen og anvendelsen af grundlæggende teoretiske og praktiske færdigheder med særligt fokus på meridian- og punktlære, samt akupressur- og massageteknikker. På det medicinske fagspor er der fokus på cellelære, nervesystem og bevægeapparat.

 2. semester

  Semestrets fagspor retter sig mod at danne forståelse for sygdomssammenhænge og kunne identificere og sammensætte symptomer og tegn til en relevant diagnose. Fokus er på anvendelsen af diagnostiske modeller og metoder med vægt på palpering, observation og spørgeteknik. Den studerende lærer at udarbejde en behandlingsstrategi på baggrund af diagnosen og vil træne det diagnostiske interview samt basale behandlingsfærdigheder. I det medicinske fagspor er der fokus på at etablere kendskab til og forstå udvalgt anatomi, fysiologi og patologi relateret til fordøjelsessystem, nyrer og urinveje samt hormonsystem, kønsorganer og reproduktion.

 3. semester

  Semestret orienterer sig mod at udvikle kommunikative færdigheder i kontakt med patient, pårørende og andre sundhedsfaglige parter. Der er fokus på at sikre patientens sikkerhed i akupunkturbehandlingen og handle korrekt ved utilsigtede hændelser. Et dybdegående punkt- og meridiankendskab oparbejdes i 3. semester og den studerende vil, sammen med undervisningen i udvidede behandlingsformer, have etableret et solidt, bredt fundament for de mere behandlingsrettede fagspor i de kommende semestre. De udvidede behandlingsteknikker består bl.a. af cuppingterapi, guasha, moxa og el-akupunktur. På det medicinske fagspor etablerer den studerende kendskab til hjerte, kredsløb, lunger og immunforsvar iht. anatomi, fysiologi og patologi.

 4. semester

  Semestrets fagspor orienterer sig mod at forstå de mulige årsagssammenhænge bag udvalgte vestlig medicinske diagnoser, herunder udvalgte smertelidelser, luftvejslidelser, gynækologiske lidelser, fordøjelsesproblematikker, urinvejsproblematikker og mentale/emotionelle ubalancer. Fokus er på at kunne udarbejde en effektiv behandlingsstrategi for og behandle disse lidelser. På fagsporet kostlære og urtemedicin, vil den studerende blive bekendt med at give kostråd begrundet i patientens diagnose samt at fremstille og anvende urteplastre, moxacigarer, linementer og tinkturer. På 4. semester vælger den studerende et tilvalg efter eget ønske. Her kan man bl.a. specialisere sig i Qi Gong, Master Tungs Akupunktur, Skalpakupunktur eller lignende.

 5. semester

  På 5. semester avanceres den studerendes færdigheder indenfor behandlingen af specifikke lidelser. Der er fokus på særlige hensyn, sikkerhedsforanstaltninger og strategier for specifikke patientgrupper, herunder børn, ældre, gravide og barselskvinder samt patienter med lidelser eller medicinindtag, der kræver særlige forholdsregler. Der er ligeledes fokus på kommunikationen med patient og pårørende og en forståelse for patientens livssituation og dennes indvirkning på diagnose og valg af behandling. Et kendskab til videnskabsteori og forskningsmetode i 4. fagspor, indfører den studerende i akupunkturfagets styrker og svagheder, og giver et videnskabeligt fundament for kommunikationen med andre sundhedsprofessionelle. Desuden er der fokus på akupunktur som fag i Danmark og resten af verden, hvor den studerende vil opbygge et kendskab til sit fagfelt. I fagsporet ’udvidede behandlingsteknikker’ indføres den studerende i den franske øreakupunktur samt Klassisk Kinesisk Medicinske teknikker.

 6. semester

  Fagsporene på 6. semester er orienteret mod at den studerende opbygger en professionsidentitet og bliver forberedt på virket som akupunktør. Der er fokus på selvstændige længerevarende behandlingsforløb under supervision. Afgangsprojektet tager udgangspunkt i en problemstilling udarbejdet på baggrund af den studerendes interessefelt, og kan virke som en trædesten for den studerendes opbyggelse af fagidentitet og dannelse af kundegrundlag. Der undervises i virksomhedsdrift, start-up, markedsføring og kommunikation. Afgangsprojektet udmunder i en skriftlig projektrapport samt en mundtlig forsvaring. Herefter foreligger en offentlig præsentation.

RAB-godkendelse og Moms-fritagelse

På AkupunkturAkademiets Grunduddannelse får du alle de fag du behøver, for at blive RAB-godkendt. Det vil sige at uddannelsen udover de mange timer i den primære behandlingsform (akupunktur) indbefatter følgende fag:

 • 200 timers anatomi og fysiologi
 • 100 timers patologi (sygdomslære)
 • 50 timers psykologi
 • 50 timers introduktion til andre alternative behandlingsformer
 • 10 timers klinikdrift   
 

Valg af forening

Det er den forening, du søger optagelse i efter endt uddannelse, som RAB-godkender dig på baggrund af dit uddannelsesniveau og brancheforeningens individuelle krav. Under uddannelsen vil vi råde dig til at søge studentermedlemsskaber – det er billigt eller gratis – og på den måde kan du lære foreningens værdier at kende, inden du træffer den endelige beslutning. Efter endt uddannelse på Overbygningen lever du op til kravene for optagelse i følgende foreninger:

Akupunktur som fag i Danmark

Akupunktur er et fag, der i stigende grad møder anerkendelse i den vestlige verden, i takt med at der forskes mere og mere på området, og der generelt er større interesse for fag, der ser på krop og psyke som en helhed. Faktisk har mere end en fjerdedel af Danmarks voksne befolkning benyttet sig af akupunktur, og tallet er markant stigende. Mange ved ikke, at de fleste sygeforsikringer faktisk giver tilskud eller helt dækker akupunkturbehandlinger, og at sundhedsstyrelsen anbefaler akupunktur som et af valgene til f.eks. akut opståede nakkesmerter.

Ikke en beskyttet titel

I Danmark er titlen “akupunktør” ikke en beskyttet titel og alle kan derfor kalde sig akupunktør uanset uddannelsesmæssig baggrund. Dette er vigtigt at vide, både som uddannelsesinteresseret, som samarbejdspartner og som patient. At arbejde med nåle kræver en lang og fagligt velfunderet uddannelse, hvor man først og fremmest lærer håndværket og forstår, hvornår akupunktur er en god og relevant behandlingsform, og hvornår patienten skal henvises videre, f.eks. til egen læge.

Hvordan sikres det faglige niveau så?

Registreret Alternativ Behandler (RAB) er en registreringsordning, der gør det nemt for patienten at finde en behandler med en række faglige og uddannelsesmæssige minimumskrav. For patienten betyder behandlerens RAB-godkendelse at den ydelse, der tilbydes ofte kan leveres med tilskud, f.eks. fra Sygesikringen Danmark, eller helt gratis fra en lang række sundhedsforsikringer.  Det er den brancheforening, akupunktøren søger optagelse i, der varetager RAB-registreringen. En uddannelse kan altså ikke i sig selv være ”RAB-godkendt” – det er dig som behandler, der bliver det. Efter endt uddannelse hos os, kan du søge optagelse i de fleste brancheforeninger med akupunktur som behandlingsform og dermed opnå RAB-godkendelse og momsfritagelse i din klinik. RAB-kravene er desuden stort set de samme som kravene for moms-fritagelse.

Er AkupunkturAkademiets uddannelse en bachelor?

Nej – at titlen ikke er beskyttet, betyder også, at man i Danmark ikke kan få en gradsgivende akupunkturuddannelse, som man kan i en række andre europæiske lande. Det tætteste vi for nuværende kommer på en grad, er landets niveauvurderede akupunkturuddannelser, der er blevet professionelt vurderet af uvildige faglige eksperter, udpeget af Akkrediteringsinstitutionen. Vurderingen fortæller noget om niveauet – altså er AkupunkturAkademiets uddannelse vurderet til at være på niveau med en professions- eller universitetsbachelor, men man har ikke ret til titlen bachelor efter endt uddannelse, idét uddannelsen ikke er offentligt anerkendt i Danmark.

Det betyder også at der i Danmark ikke findes uddannelser, der berettiger til titlen ”master”, selvom mange reklamerer hermed: Betegnelsen ”master” er beskyttet og forbeholdt personer, der har taget en højere videregående masteruddannelse (svarende til en kandidatgrad) på et universitet. Du kan se en liste over godkendte masteruddannelser her.

Jobmuligheder som færdiguddannet akupunktør

Mange kommende akupunktører går med drømmen om at starte egen klinik – evt. i kombination med det fag, de har i forvejen. Nogen starter småt med en klinik i baghaven, andre drømmer om at indgå i et tværfagligt samarbejde i et klinikfælleskab, og andre igen bliver ansat hos f.eks. kiropraktorer, fysioterapeuter, psykoterapeuter, jordemødre, i lægeklinikker eller på privathospitaler. Mulighederne er mange, og beskæftigelsen blandt vores færdiguddannede er høj. Uanset hvad dit udgangspunkt er, og hvilke mål du har for fremtiden, kan du søge støtte og vejledning hos os – også efter endt uddannelse. UddannesesGuiden angiver at den gennemsnitlige indkomst for en nyuddannet akupunktør er 33.294,- som privat praktiserende og 32.858,- i kommunalt regi.

 

Samarbejdet med det autoriserede sundhedssystem

På AkupunkturAkademiet ser vi akupunktur som en komplementær behandlingsform, der forudsætter et godt samarbejde og en god forståelse for den øvrige behandling, patienten modtager i vores autoriserede sundhedssystem. Vi mener, at akupunkturen er et stærkt fag, der kan lindre og afhjælpe en lang række lidelser og vi stræber samtidig efter at vi, og vores studerende, er ydmyge overfor fagets begrænsninger og kan indgå samarbejder på tværs af fag. Vi lægger vægt på at finde kompetente undervisere fra både ind- og udland, der er særligt specialiserede i netop det, de underviser i: Det kan være læger, jordemødre, fysioterapeuter, kostspecialister osv. Vi lægger ligeledes vægt på, at du som studerende er opdateret med den nyeste forskning, som ofte er med til at bygge bro mellem den østlige og den vestlige medicinske tankegang, og bidrager til det fælles sprog, der gør akupunkturen til et seriøst og anerkendelsesværdigt fag, som kan og bør integreres i vores sundhedssystem. 

Pris

120.000,-

Eller 36 månedlige afdrag af 3.575,- over uddannelsens 3 år. Vælger du at betale uddannelsen gennem en afdragsordning, lægges et depositum på 9.500,- som tilbagebetales ved endt uddannelse.

Du sparer 8.700,- ved at betale af én gang.

Prisen dækker

 • Al undervisning
  Uddannelsens pris dækker over samtlige undervisningstimer. Overbygningen består af 1.671 undervisningstimer (heraf 640 timers klinisk praksis). Undervisningen i anatomi, fysiologi, patologi og farmakologi (300 timer) er et tilkøb (10.000,-). 
 • Studiebøger og undervisningsmateriale
  Obligatoriske studiebøger og undervisningsmateriale er inkluderet i uddannelsens pris. De obligatoriske studiebøger på Overbygningen består af Peter Deadmans og Mazin Al-Khafajis ”A Manual of Acupuncture”, Nigel Chings ”Akupunkturens Grundprincipper” og ”Kunsten at Diagnosticere med Kinesisk Medicin”, Bent Falks ”At være der, hvor du er” samt Giovanni Maciocias “The Practise of Chinese Medicine”. Desuden dækkes uddannelsens undervisningsmateriale, som bl.a. består af en logbog til journalføring af patienter, AkupunkturAkademiets egen arbejdsbog, som indeholder illustrationer af de væsentligste principper og punkter samt kompendier og handouts til en lang række af undervisningens temaer, bl.a.: Auriculoterapi, tuina, armakupressur, puls- og tungediagnose, gua sha og cupping. Så snart du har meldt dig til, vil du få udleveret de første bøger, så du kan komme i gang med at dykke ned i dit kommende fag!
 • Prøve- og eksamensgebyrer
  Uddannelsens pris dækker alle prøve- og eksamensgebyrer. Skal du til prøve flere gange, afholder du selv udgifterne hertil.
 • Nåle og behandlerudstyr
  Mens du er under uddannelse, kan du låne AkupunkturAkademiets behandlerudstyr. Udgifter til nåle, sprit, olier og lignende i elevklinikken og den kliniske undervisning afholdes af skolen.
 • Lån af lokaler
  AkupunkturAkademiets studerende kan frit låne skolens kliniklokaler til elevbehandlinger, og kommer man langvejsfra er der mulighed for overnatning på skolen, så dette ikke bliver en merudgift. Der er køkkenfaciliteter, toilet og bad på stedet.
 • Studiekort
  Du vil også få udleveret et studiekort med rabat til over 200 butikker og caféer.

Bruttolønsordningen

Du kan aftale med din arbejdsgiver at få en del af lønnen i form af et gode via den såkaldte bruttolønsordning. Indvilger din arbejdsgiver i at betale din uddannelse, som til gengæld modregnes din bruttoløn, kan du således betale uddannelsen inden der trækkes skat af din løn. På den måde kan du spare en betydelig del af uddannelsens pris. Læs mere om bruttolønsordningen her.

Adgangskrav  

Som ansøger på AkupunkturAkademiets uddannelser skal du have gennemført en grundlæggende uddannelse svarende til minimum en erhvervsfaglig grunduddannelse eller gymnasial uddannelse. Det er muligt at dispensere for ovenstående krav efter en konkret kompetencevurdering. Når du har besluttet dig for at søge ind på Akupunkturuddannelsen, skal du udfylde og indsende en skriftlig ansøgning, vedhæftet dokumentation, hvorefter du hurtigst muligt, og senest 14 dage herefter, bliver inviteret til optagelsessamtale. 
 

Merit 

Måske har du nogle af de fag, der indgår i akupunkturuddannelsen, og tænker på om du kan få merit? Det er muligt at få merit for nogle fag hos os, hvis du i forvejen har fagene i forbindelse med en tidligere uddannelse, og de lever op til de gældende krav. Du skal dog være opmærksom på at nogle af fagene, som f.eks. sundhedspsykologi, flettes ind som en del af undervisningen
, og er tilrettelagt med en særlig akupunkturfaglig vinkel. Hvis du tidligere har gået på en anden akupunkturuddannelse, eller har taget en uddannelse i et andet land, kan der også gives merit ud fra en vurdering af dit faglige niveau. Det kan også være at du som massør, fysioterapeut eller lignende, har taget kurser på AkupunkturAkademiet, som indgår i uddannelsen. Her vil der også være mulighed for at få merit. Mange af vores ansøgere har i forvejen en sundhedsfaglig uddannelseog har herigennem allerede haft de medicinske fag. Såfremt der foreligger dokumentation herfor og fagene lever op til de gældende krav, vil dette naturligvis være meritgivende.  

 

Vi anbefaler 

Tager du uddannelsen ved siden af et fuldtidsarbejde anbefaler vi, at du starter på (og evt. afslutter) de medicinske fag inden uddannelsesstart, for at lette din arbejdsbyrde undervejs i uddannelsen.  

Kommende informationsmøder: